Alexander TSAROVTSEV & The PILGRIM. Photo gallery.
Russian
Alexander TSAROVTSEV & The PILGRIM
The 6th of October 2006, Moscow. Ilya Misochenko November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova
November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova
November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova
November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova
November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova
November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova November 2004, St.Petersburg. Yelena Agafonova
May 2004, Moscow. Anna Bokshtein March 2001, Moscow. Natalia Budanova

The 6th of October 2006, Moscow
Photo by Ilya MISOCHENKO


January 2000, St.Petersburg. Yelena Agafonova January 2000, St.Petersburg. Yelena Agafonova
January 2000, St.Petersburg. Yelena Agafonova January 2000, St.Petersburg. Yelena Agafonova
January 2000, St.Petersburg. Yelena Agafonova May 1999, St.Petersburg.
April 1999, St.Petersburg. Yevgeniy Shoun February 1999, St.Petersburg. Olga Urvantseva
Summer 1991, Salem. Aziz Tajili Autumn 1990, New-York. Mark Sorin
The 7th of April 1987, Leningrad. Yevgeniy Shoun 1986, Leningrad. Yevgeniy Shoun
1982, Leningrad Leningrad. Aziz Tajili